Brief: De dienst Wijkonderhoud

Geachte heer/mevrouw,

De dienst Wijkonderhoud stelt zich ten doel zo efficiënt als mogelijk om te gaan met straatmeubilair. Het uitgangspunt is om het straatbeeld en het milieu zo min mogelijk te belasten en daarbij hanteren wij een zo hoog mogelijke vastgestelde schoonnormering aangaande zwerfafval. Om het aantal logistieke bewegingen de daarbij behorende (milieu)overlast te beperken is er recent voor gekozen een type afvalinzamelingsinstallatie te kiezen met een groter volume. Hierdoor daalt de ledigingsfrequentie bij een gelijkblijvend aanbod. Deze beleidstransitie heeft erin geresulteerd dat de kwantiteit van de afvalinzamelingspunten is gedaald zonder de kwaliteit aan te tasten. De kwaliteitsmeting wordt door een externe ingehuurde partij objectief gemonitord en aangevuld met eigen gemeentelijke observaties. Bij discrepanties zullen passende maatregelen genomen worden. Onzes inziens is uw observatie niet te classificeren als een afwijking van de vigerende schoonnormering aangezien er alternatieve inzamelingsinstallaties in de wijk aanwezig zijn. Mocht dit in de toekomst het geval zijn, dan vernemen wij dit graag nader van u.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Dienst Wijkonderhoud
Namens deze,
[naam]